Regulamin rady rodziców

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne


§1
1. Reprezentacja rodziców i opiekunów prawnych uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gorzycach przyjmuje
nazwę Rady Rodziców przy Zespole Szkół w Gorzycach, zwaną dalej Radą Rodziców.
2. Rada Rodziców działa na podstawie art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
Statutu Zespołu Szkół w Gorzycach z dnia 23 marca 2015 roku (przyjętego uchwałą Rady
Gminy Nr VI/39/15).
§2
Rada Rodziców jest wewnątrzszkolnym, samorządnym przedstawicielstwem rodziców, współdziałającym z dyrekcją Zespołu Szkół w Gorzycach, radami pedagogicznymi i samorządami uczniowskimi w realizacji zadań statutowych szkoły.
§3
Podstawowe zasady działania Rady Rodziców określa niniejszy Regulamin wprowadzony uchwałą Prezydium Rady Rodziców w dniu 12 października 2015 roku, przyjęty jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
§4
Przedstawiciele Rady Rodziców i rad oddziałowych (klasowych) pełnią swoje funkcje społecznie.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania rady rodziców


§5
Rada rodziców jest organizacją, której celem jest:
1. Reprezentowanie ogółu rodziców Zespołu Szkół oraz podejmowanie działań zmierzających do realizacji i doskonalenia statutowych zadań szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół.
2. Zapewnienie współpracy rodziców w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkołach i środowisku.
3. Prezentowanie wobec dyrekcji Zespołu Szkół, rad pedagogicznych, opinii i wniosków dotyczących wszystkich istotnych spraw szkół.
4. Wspieranie wykonywania zadań statutowych Zespołu Szkół funduszami Rady
Rodziców.
§6
Zadania Rady Rodziców wynikają z celów określonych w §5 i do nich należą:
1. Pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu rozwoju Zespołu Szkół, jego
bazy i wyposażenia.
2. Współudział w realizacji programów nauczania i programów wychowawczych i profilaktycznych oraz zadań opiekuńczych szkół. 
3. Udzielanie pomocy samorządom uczniowskim oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w szkołach.
4. Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami szkół i uczniów.
5. Udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów.
6. Pomoc szkołom w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz udzielanie pomocy materialnej tym uczniom i ich rodzinom.
7. Udzielanie pomocy materialnej w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii, wakacji i w okresie śródrocznym.
8. Opracowywanie i uchwalanie planów finansowych dochodów i wydatków na dany rok szkolny.
9. Określenie propozycji minimalnej składki rodziców na rzecz Rady Rodziców.
10. Uchwalanie w porozumieniu z radami pedagogicznymi programów wychowawczych i profilaktycznych szkoły podstawowej i gimnazjum.

ROZDZIAŁ III
Kompetencje i prawa rady rodziców


§7
Rada Rodziców posiada następujące kompetencje i prawo do:
1. Uchwalania regulaminu swojej działalności.
2. Występowania do rad pedagogicznych i dyrekcji Zespołu Szkół z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkół.
3. Decydowania o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem finansowym, rozpatrując również wnioski dyrekcji o dotacje na potrzeby Zespołu Szkół.
4. Zaznajomienia Rady z zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno–wychowawczo–opiekuńczymi klas i szkół przez wychowawców i dyrektora.
5. Uzyskiwania od dyrektora Zespołu Szkół informacji na temat zarządzania i kierowania Zespołem Szkół.
6. Uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów.
7. Wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu Zespół Szkół i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy szkół.
8. Wyrażania swoich decyzji w formie uchwał zgodnych z regulaminem Rady Rodziców.
9. Odwoływania się w sprawach spornych z innymi organami szkół do organów
prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny celem uzyskania właściwej
wykładni i oceny prawnej.

ROZDZIAŁ IV 
Struktura rady rodziców


§8
Organizacja działania ogółu rodziców i Rady Rodziców:
1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogółu rodziców szkół jest zebranie rodziców klasy.
2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie radę oddziałową (klasową) składającą się z 3 osób.
3. Wybory do rad oddziałowych (klasowych) przeprowadza się na początku roku szkolnego na pierwszym zebraniu rodziców.
4. Członkowie rad oddziałowych (klasowych) tworzą Radę Rodziców. 
5. Najwyższą władzą ogółu rodziców jest plenarne zebranie rodziców.
6. Plenarne zebranie Rady Rodziców Zespołu Szkół wybiera spośród siebie:
• Prezydium Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady
Rodziców,
• komisję rewizyjną jako organ kontrolny Rady Rodziców.
7. Prezydium Rady Rodziców składa się z 8 członków.
8. Ukonstytuowanie Prezydium Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym posiedzeniu, na którym następuje wybór przewodniczącego, zastępcy, sekretarza i skarbnika.
9. Komisja rewizyjna składa się z 3 osób.
10. Członkowie komisji rewizyjnej na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
11. Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok.
12. Rada Rodziców uzupełnia lub zmienia skład organów Rady (na wniosek zainteresowanego członka, braku aktywności w/w, ukończenia nauki przez ucznia, którego rodzic lub opiekun prawny był w Radzie).
§9
Zadaniem Prezydium Rady Rodziców jest bieżące kierowanie całokształtem prac w okresach między zebraniami Rady Rodziców, a przede wszystkim:
1. Podejmowanie uchwał w ramach części uprawnień przekazanych Prezydium przez Radę Rodziców.
2. Koordynowanie działalności rad oddziałowych (klasowych).
3. Podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców.
4. Organizowanie zebrań Rady Rodziców zwoływanych przez przewodniczącego.
5. Organizowanie zebrań Prezydium Rady Rodziców.
6. Składanie sprawozdań ze swej działalności przynajmniej raz w roku szkolnym na przełomie września i października.
§10
Zadaniem przewodniczącego jest kierowanie pracami Rady Rodziców, a przede
wszystkim:
1. Współpraca z dyrekcją Zespołu Szkół w dostosowaniu zadań i celów Rady Rodziców
do konkretnych potrzeb szkół.
2. Dokonanie podziału zadań i obowiązków między członków Prezydium Rady
Rodziców.
3. Zwoływanie i prowadzenie zebrań Rady Rodziców i Prezydium Rady Rodziców.
4. Kierowanie działalnością finansowo - gospodarczą Rady Rodziców.
5. Reprezentowanie Rady Rodziców.
§11
Zadaniem sekretarza jest zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców oraz:
1. Opracowanie harmonogramu zebrań Rady Rodziców oraz kierowanie jego realizacją.
2. Organizacyjne przygotowanie zebrań Rady Rodziców i jej Prezydium.
3. Prowadzenie dokumentacji Rady Rodziców i Prezydium, protokołowanie zebrań.
§12
Zadaniem skarbnika jest prowadzenie działalności finansowej - gospodarczej Rady
Rodziców, wypełnianie, a w szczególności:
1. Organizowanie wspólnie ze skarbnikami rad klasowych wpływów finansowych
na działalność Rady Rodziców. 
2. Nadzór nad pełną i bieżącą realizacją planowanych dochodów oraz prawidłowym
i celowym, zgodnym z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami –
wykonywaniem wydatków.
3. Prawidłowe i rzetelne prowadzenie dokumentacji księgowej Rady Rodziców.
4. Sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo - kasowych i zatwierdzanie ich
do wypłaty.
5. Składanie sprawozdań z działalności finansowej - gospodarczej Rady Rodziców.
§13
Zadaniem komisji rewizyjnej jest nadzór nad działalnością finansową Rady Rodziców,
a przede wszystkim:
1. Dokonywanie raz w roku kontroli finansowo-gospodarczej Rady Rodziców
z jej działalności.
2. Dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego, skarbnika i Rady
Rodziców.
3. Składanie Radzie Rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami
pokontrolnymi.
4. Przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielenie
absolutorium odchodzącej Radzie Rodziców na plenarnym zebraniu Rady Rodziców
na koniec kadencji.

ROZDZIAŁ V
Wybory do organów Rady Rodziców


§14
Prawo wyborcze w głosowaniu i wybieraniu posiadają wszyscy rodzice i prawni opiekunowie uczniów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół w Gorzycach.
§15
Termin wyborów zarządza i ogłasza Rada Rodziców najpóźniej do 30 września po zakończeniu kadencji.
§16
Prawo zgłaszania kandydatów do rady oddziałowej (klasowej) przysługuje każdemu z rodziców obecnych na zebraniu.
§17
Wybory do organów rady rodziców:
1. Wybory do rad oddziałowych (klasowych), Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców i komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
2. W skład rad klasowych wchodzi 3 rodziców, spośród których osoba z największą liczbą głosów zostaje przewodniczącym rady oddziałowej (klasowej).
3. Lista kandydatów do tych organów nie może być mniejsza od liczby ustalonych miejsc dla danego organu.
4. Wszyscy członkowie rad oddziałowych (klasowych) tworzą Radę Rodziców przy Zespole Szkół w Gorzycach.
5. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić swoją zgodę na kandydowanie ustnie lub pisemnie jeśli nie mogą wziąć udziału w zebraniu wyborczym.
6. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
7. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie. 
8. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Rodziców:
− wybór przewodniczącego i sekretarza zebrania oraz innych organów zebrania (komisja uchwał i wniosków, komisja skrutacyjna) - wybory do tych funkcji są jawne,
− sprawozdanie ustępującego organu z działalności w okresie sprawozdawczym,
− sprawozdanie komisji rewizyjnej i wniosek o udzielenie lub nieudzielenie
absolutorium ustępującemu organowi,
− informacja dyrektora o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu Zespołu
Szkół,
− ewentualne wystąpienia zaproszonych przedstawicieli innych organów szkół
lub organizacji,
− plenarna dyskusja programowa,
− uchwalenie wniosków programowo - organizacyjnych do działalności Rady
Rodziców w następnej kadencji,
− wybory nowych organów Rady Rodziców:
− przypomnienie zasad wyborczych oraz ustalenie listy kandydatów przez
komisję skrutacyjną,
− głosowanie jawne,
− ogłoszenie wyników przez przewodniczącego komisji skrutacyjnej,
− wolne głosy i wnioski.
§18
Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek z wyjątkiem
punktów dotyczących wyborów i wniosku komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

ROZDZIAŁ VI
Zasady działalności finansowo - gospodarczej Rady Rodziców


§19
1. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z następujących źródeł:
− z dobrowolnych składek rodziców,
− z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się
Prezydium Rady,
− z innych źródeł.
2. Wysokość dobrowolnej składki rodziców ustala się na początku każdego roku szkolnego na plenarnym posiedzeniu Rady Rodziców.
§20
1. Odpowiedzialnym z ramienia Prezydium Rady Rodziców za całokształt działalności gospodarczo - finansowej Rady Rodziców jest skarbnik, którego zadania zostały określone w tym Regulaminie.
2. Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów. 

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe


§21
1. Plenarne zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium Rady Rodziców nie rzadziej niż raz w roku.
2. Zebranie plenarne Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek rad oddziałowych (klasowych) z co najmniej 1/3 wszystkich klas Zespołu Szkół, na wniosek dyrektora Zespołu Szkół, rady pedagogicznej szkoły złożony do Prezydium Rady Rodziców.
§22
1. Prezydium Rady Rodziców obraduje według potrzeb nie rzadziej niż jeden raz na 4 miesiące.
2. W posiedzeniu Prezydium Rady Rodziców może uczestniczyć dyrektor Zespołu Szkół.
3. Posiedzenia Prezydium Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz.
§23
1. Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi zebraniami Rady Rodziców.
2. Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek zarządu
rady rodziców, oddziałowej (klasowej) rady rodziców, dowolnej grupy rodziców liczącej jednak nie mniej niż 15 osób.
3. Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej są przedstawiane zarządowi rady, plenarnemu
posiedzeniu rady rodziców, oraz osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji
rewizyjnej.
§24
Działalność Rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego i statutem Zespołu Szkół.
§25
Uchwały Rady Rodziców i jej organów zatwierdzane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych.
§26
Rada Rodziców posługuje się podłużną pieczątką o treści: „Rada Rodziców przy Zespole Szkół w Gorzycach”. 

 

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in