Szkoła Podstawowa

Rekrutacja do klasy pierwszej

REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. JANA PAWŁA II W GORZYCACH
NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są Dzieci z rocznika 2013 realizujące obowiązek szkolny oraz Dzieci z rocznika 2014 zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej

 


Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Przyjmowanie zgłoszeń i podań wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach (ul. Edukacji Narodowej 3)

16.03.2020 r. od godz. 9:00 – 15.04.2020 r. do godz. 15:00

03.08.2020 r. od godz. 9.00- 10.08.2020 r.  do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników rekrutacji (lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych)

20.04.2020 r. godz. 9:00

13.08.2020 r. godz. 9:00

Potwierdzanie przez Rodziców kandydata woli przyjęcia do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach w postaci pisemnego oświadczenia

21-29.04.2020 r.

14-18.08.2020 r.

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach oraz liczby wolnych miejsc

30.04.2020 r. godz. 12:00

19.08.2020 r. godz. 12:00

W terminie 7 dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych rodzice mogą składać wnioski do Komisji Rekrutacyjnej o uzasadnienie odmowy przyjęcia Dziecka, a następnie odwołania do Dyrektora Szkoły od rozstrzygnięć Komisji Rekrutacyjnej.


Kryteria rekrutacji

Do klasy I na rok szkolny 2019/2020 przyjmowane są z urzędu Dzieci z roczników 2013 i 2014 zamieszkałe w obwodzie Szkoły na podstawie zgłoszenia Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w czasie trwania rekrutacji. Dzieci z rocznika 2013 objęte są obowiązkiem szkolnym. Dzieci z rocznika 2014 mają prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej w klasie pierwszej na wniosek rodziców pod warunkiem: korzystania z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej lub posiadania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej (w przypadku niekorzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego).

Dzieci spoza rejonu przyjmowane są na podstawie podania Rodziców złożonego w sekretariacie Szkoły w przypadku, kiedy Szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły, Rada Gminy Gorzyce ustaliła następujące kryteria rekrutacji:

1.     w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 15 pkt

2.     kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach – 10 pkt

3.     kandydat wychowywany jest w rodzinie niepełnej – 5 pkt

4.     miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych kandydata znajduje się w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach – 5 pkt

5.     w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach zamieszkują krewni dziecka (babcia, dziadek) wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

W celu wykazania spełniania powyższych kryteriów rodzice kandydata zobowiązani są złożyć stosowne zaświadczenia lub oświadczenia.

OFERTA SZKOŁY DLA KLAS PIERWSZYCH:

·        opieka nad dziećmi przez wysoko wykwalifikowanych nauczycieli;

·        kolorowe atrakcyjne sale lekcyjne z częścią do pracy i zabawy;

·        czas z podręcznikiem dostosowany do możliwości Dzieci, nauka przez doświadczenia i zabawę;

·        możliwość opieki świetlicowej od 6.30 do 16.00;

·        możliwość wykupienia obiadów oferowanych w stołówce na terenie szkoły;

·        bezpłatne zajęcia w zakresie terapii logopedycznej, pedagogiczno-psychologicznej, gimnastyki korekcyjnej, integracji sensorycznej.

Rodziców zainteresowanych poznaniem szczegółów oferty szkoły serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkania codziennie w godzinach 8.00 – 14.00 w budynku szkoły przy ul. Edukacji Narodowej 3 w Gorzycach

Kwestionariusze kart zgłoszeń i podań dostępne są na stronie internetowej szkoły http://zs.egorzyce.pl/ oraz w sekretariacie szkoły.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

mgr Sylwester Kotwica


Dokumenty do pobrania:
Regulamin rekrutacji
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły (z obwodu)
Podanie o przyjęcie dziecka do szkoły ( z poza obwodu)
Podanie o przyjęcie dziecka do świetlicy

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in