Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://zs.egorzyce.pl/

Data publikacji strony internetowej: 
Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,

Treści niedostępne:
filmy nie posiadają napisów dla osób słabosłyszących/niesłyszących
niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
Dokumenty cyfrowe typu PDF, DOC, DOCX nie są w pełni dostępne ze względu na ich ilość oraz sukcesywne doszkalanie pracowników, co skutkuje, iż na dzień wystawienia deklaracji nie jest możliwe uzyskanie wszystkich plików w pełni dostępnych cyfrowo. Dokładamy wszelkich starań aby w najbliższym możliwym czasie wszystkie pliki były w pełni dostępne cyfrowo. Mimo wszystko pliki dostępne w serwisie są odczytywane przez programy wspomagające, jedynie ich konstrukcja nie jest w pełni dostępna.

Informacje dodatkowe

Strona posiada: 

możliwość powiększenia liter
podświetlane linki
jasne tło

Skróty klawiszowe
TAB                przejście do kolejnego elementu
SHIFT  TAB - przejście do poprzedniego elementu
CTRL +          powiększenie tekstu
CTRL -           pomniejszenie tekstu

Data sporządzenia deklaracji
Niniejszą deklarację sporządzono dnia 12.10.2020
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osoba kontaktowa: Katarzyna Stępień, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Kontaktować się można także dzwoniąc lub pisząc do sekretariatu szkoły.
Numer telefonu: 158361869 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo – skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

ul. Edukacji Narodowej 3, 39-432 Gorzyce

Opis dostępności wejścia do budynku

Istnieją dwa wejścia dostępne dla uczniów. Znajdują się od ulicy Edukacji Narodowej dla budynku A i dla budynku B. Wejście od ulicy Edukacji Narodowej do budynku A zaopatrzono w podjazd dla niepełnosprawnych. Do drugiego wejścia prowadzą schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Budynek A ma 4 kondygnacje: piwnica z szatniami dla uczniów klas 5 – 8, do której prowadzą schody bez dostosowania dla osób niepełnosprawnych, parter, pierwsze i drugie piętro wraz z windą dostosowaną dla osób niepełnosprawnych. Winda jest zaopatrzona w głośniki systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Winda spełnia wszystkie wymagania, posiada atesty i jest regularnie konserwowana. W budynku A obok wejścia do windy znajduje się toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych. Budynek B jest również czterokondygnacyjny. Zawiera piwnicę z szatniami dla uczniów 0-4, parter, pierwsze i drugie piętro. Budynek B (poza parterem) nie jest dostosowany do osób niepełnosprawnych. Budynek A i B połączony jest aulą z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Przy auli znajdują się sale gimnastyczne dostępne dla każdego. Przed wjazdem na teren szkoły od strony ul. Edukacji Narodowej znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. 

 

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in