Regulamin działalności biblioteki

Regulamin działalności biblioteki szkolnej.

Regulamin działalności biblioteki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach
Na podstawie art. 67 ust. 1 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zmianami)
Cele i zadania biblioteki szkolnej:
 • Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, która:
  • służy realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,
  • służy do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,
  • pełni funkcje szkolnego ośrodka informacji,
  • wspiera doskonalenie zawodowe nauczycieli,
  • popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców,
  • uczestniczy w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i edukacji ustawicznej,
  • popularyzuje w miarę możliwości wiedzę o regionie.
Funkcje biblioteki:
 1. Kształcąco- wychowawcza
  • rozbudzenie i rozwijanie potrzeb czytelniczych i informacyjnych związanych   z nauką szkolną i z indywidualnymi zainteresowaniami uczniów,
  • przysposabianie ich do samokształcenia,
  • tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną,
  • kształtowanie kultury czytelniczej i wzbogacanie kultury humanistycznej uczniów,
  • wdrażanie czytelników do poszanowania książki, czasopisma i innych materiałów bibliotecznych oraz sprzętu komputerowego
  • wychowywanie uczniów w duchu ogólnoludzkich ideałów moralnych,
  • dostarczanie  materiałów do różnych form zajęć dydaktyczno – wychowawczych: do lekcji, zajęć uzupełniających, godzin wychowawczych, zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, pracy domowej ucznia, zajęć kół zainteresowań i organizacji uczniowskich,
  • stwarzanie warunków do odbywania w bibliotece różnych form zajęć szkolnych – lekcyjnych i pozalekcyjnych.
 2. Opiekuńcza - wychowawcza
  • rozpoznawanie aktywności czytelniczej uczniów, potrzeb i poziomu kompetencji czytelniczych,
  • wykrywanie u potencjalnych czytelników przyczyn braku potrzeby czytania     i udzielanie pomocy w ich przezwyciężaniu,
  • otaczanie opieką uczniów zdolnych i okazywanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce, sprawiającym trudności wychowawcze
  • wspomaganie działań szkoły w realizacji programów profilaktycznych
  • otaczanie opieką wszystkich uczniów w ich poszukiwaniach czytelniczych,
  • współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami, z psychologiem, pedagogiem w rozpoznawaniu uzdolnień i zainteresowań uczniów, ich osiągnięć i trudności
  • wspomaganie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez wskazywanie im literatury pedagogicznej.
 3. Kulturalna:
  • uczestniczenie w rozwijaniu życia kulturalnego uczniów,
  • wspieranie kształtowania umiejętności odbioru wartości kulturalnych oraz ich tworzenia,
  • tworzenie miejsca do indywidualnej lektury książek i czasopism i indywidualnego korzystania ze środków audiowizualnych.
Do zadań biblioteki szkolnej należy:
1.      Zaspakajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych
2.      Podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i informacyjnej
3.      Koordynowanie procesu edukacji czytelniczej i informacyjnej, realizowanego przez nauczycieli, koła zainteresowań, samorząd uczniowski, organizacje szkolne.
Biblioteka zajmuje dwa pomieszczenia. W jednym mieści się wypożyczalnia, a w drugim czytelnia .
Zbiory
Biblioteka Szkolna gromadzi książki, czasopisma i inne materiały niezbędne do realizacji planu dydaktyczno- wychowawczego szkoły.
Zbiory biblioteki szkolnej obejmują dwie grupy materiałów:
 1. Dokumenty piśmiennicze:
  • wydawnictwa informacyjne (słowniki językowe, encyklopedie, atlasy, roczniki statystyczne, teksty źródłowe itp.),
  • podręczniki dla uczniów i programy szkolne dla nauczycieli,
  • lektury podstawowe do języka polskiego i innych przedmiotów nauczania,
  • lektury uzupełniające do języka polskiego
  • literaturę popularnonaukową i naukową,
  • wybrane pozycje z literatury pięknej,
  • wybrane pozycje beletrystyki pozalekturowej dla młodzieży
  • wydawnictwa albumowe z dziedziny krajoznawstwa i sztuki,
  • wydawnictwa o tematyce regionalnej i dotyczące patrona szkoły, podstawowe wydawnictwa z pedagogiki, psychologii, stanowiące pomoc  w pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli,
  • literatura fachowa potrzebna w pracy bibliotekarza,
  • czasopisma:
   • dla młodzieży,
   • specjalistyczne dotyczące przedmiotów nauczanych w szkole,
   • ogólno-pedagogiczne,
 
 1. Dokumenty nie piśmiennicze:
  • nowoczesne nośniki informacji (płyty CD, DVD, dyskietki),
  • kasety magnetofonowe,
  • materiały audiowizualne wytworzone w procesie dydaktycznym szkoły,
  • filmy dydaktyczne popularnonaukowe i instruktażowe,
  • gry komputerowe, edukacyjne.
Obowiązki dyrektora szkoły i nauczycieli, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej wobec biblioteki. Obowiązki nauczyciela bibliotekarza
Dyrektor szkoły sprawuje bezpośredni nadzór nad biblioteką szkolną poprzez:
 1. Właściwą obsadę personalną biblioteki
 2. Odpowiednie wyposażone pomieszczenie warunkujące prawidłową pracę
 3. Realizację zadań edukacyjnych w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjnej
 4. Zapewnienie środków finansowych na działalność biblioteki
 5. Zarządzanie skontrum biblioteki
 6. Dbałość o protokolarne przekazywanie zbiorów przy zmianie pracownika
 7. Ustalanie trybu postępowania zapewniającego zwrot wypożyczonych dokumentów bibliotecznych w porozumieniu z nauczycielem bibliotekarzem
 8. Inspirowanie współpracy grona pedagogicznego z biblioteką w celu wykorzystania zbiorów bibliotecznych w pracy dydaktyczno-wychowawczej, w przygotowaniu uczniów do samokształcenia i rozwijania ich kultury czytelniczej
 9. Zatwierdzenie tygodniowego rozkładu zajęć biblioteki
 10. Hospitację i ocenę pracy nauczycieli bibliotekarzy
 11. Stwarzanie możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy.
Do obowiązków Rady Pedagogicznej należy:
 1. Analizowanie działalności biblioteki
 2. Ocena stanu czytelnictwa uczniów na podstawie sprawozdań przedkładanych przez nauczycieli bibliotekarzy na koniec każdego semestru
 3. Formułowanie wniosków i uwag dotyczących usprawnienia pracy biblioteki oraz opiniowanie regulaminu oraz propozycji uzupełnienia zbiorów i wyposażenia biblioteki wnoszonych przez nauczycieli bibliotekarzy
Do obowiązków nauczycieli i wychowawców należy:
 1. Znajomość zbiorów dotyczących nauczanego przedmiotu i sprawowanej funkcji,
 2. Współpraca w gromadzeniu i selekcji zbiorów
 3. Współpraca z biblioteką w realizacji szkolnego programu ścieżek między przedmiotowych
 4. Współudział w zakresie edukacji samokształceniowej uczniów w rozwijaniu ich kultury czytelniczej, między innymi przez stosowanie różnych form pracy ze zbiorami bibliotecznymi na zajęciach lekcyjnych oraz wdrażanie uczniów do samodzielnych poszukiwań bibliotecznych i bibliograficznych
 5. Współpraca z biblioteką w rozbudzaniu potrzeb czytania u uczniów stroniących od książki i biblioteki
 6. Wykrywanie przyczyn braku potrzeb czytania przez uczniów
 7. Kształtowanie nawyku korzystania z biblioteki szkolnej
 8. Pomoc w egzekwowaniu zwrotów książek do biblioteki i rozliczeń za książki zagubione lub zniszczone
Działalność biblioteki może być dotowana przez Radę Rodziców, sponsorów i innych ofiarodawców. Rada Rodziców finansuje zakup nagród dla uczniów biorących udział            w konkursach bibliotecznych.
Do obowiązków nauczycieli bibliotekarzy należy:
 1. Praca pedagogiczna:
  • udostępnianie zbiorów,
  • pomoc w poszukiwaniu informacji,
  • indywidualne doradztwo w doborze lektur,
  • pomoc w samokształceniu,
  • pomoc w realizacji programu dydaktyczno szkoły, przy współpracy z wychowawcami i nauczycielami poszczególnych przedmiotów,
  • prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (konkursy, wystawy, imprezy czytelnicze).
  • systematyczna praca z czytelnikiem indywidualnym, grupowym, zbiorowym
  • popularyzacja nowości wydawniczych
 2. Praca wychowawcza z młodzieżą wynikająca z realizacji szkolnych programów wychowawczych.
 3. Praca organizacyjna:
  • gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym i potrzebami szkoły,
  • ewidencja i opracowanie zbiorów,
  • statystyka czytelnictwa
  • selekcja zbiorów zbędnych i zniszczonych,
  • organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych, kartotek, teczek tematycznych, zestawień bibliograficznych,
  • wykorzystanie komputerowych i internetowych baz danych
  • współpraca z innymi bibliotekami (szkolnymi, publicznymi).
  • renowacja i konserwacja zbiorów
 4. Czas pracy biblioteki:
  • biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego,
  • okres udostępniania zostaje odpowiednio skrócony w czasie przeprowadzania w bibliotece skontrum,
  • czas otwarcia biblioteki ustalony jest w porozumieniu z dyrektorem szkoły,
  • harmonogram pracy biblioteki wywieszony jest na drzwiach, w pokoju nauczycielskim oraz na stronie internetowej szkoły.
Organizacja udostępniania zbiorów
Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania z księgozbioru biblioteki.
Z biblioteki szkolnej mogą korzystać:
 • uczniowie na podstawie zapisu w dzienniku lekcyjnym
 • nauczyciele
 • inni pracownicy szkoły
 • rodzice uczniów,
 • absolwenci szkoły
Każdy uczeń klasy pierwszej zapoznaje się z regulaminem biblioteki szkolnej w czasie lekcji bibliotecznych przeprowadzanych w bibliotece szkolnej, w pierwszych dwóch tygodniach września każdego  roku szkolnego, natomiast każdy nowo przyjęty uczeń - indywidualnie. Księgozbiór podręczny (słowniki, encyklopedie, leksykony, wydawnictwa albumowe) udostępnia się tylko w czytelni, a pozostałe książki można wypożyczać do domu.
Zasady korzystania z wypożyczalni
1.      Zbiory biblioteki udostępniane są w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie         z organizacją roku szkolnego.
2.      Książki wypożyczane są na okres 3 tygodni.
3.      Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, , może uzyskać prolongatę, pod warunkiem, że uzgodni to z nauczycielem bibliotekarzem przed upływem terminu jej zwrotu
4.      Jeżeli uczeń nie zwróci książki w określonym terminie, bibliotekarz może odmówić wypożyczenia następnych pozycji, aż do zwrotu książek przetrzymywanych,
5.      W stosunku do czytelników przetrzymujących książki mogą być zastosowane kary zgodne z ustaleniem rady pedagogicznej (okresowe wstrzymanie wypożyczeń, lub wpisanie punków minusowych  z zachowania zgodnie ze Szkolnym Systemem Oceniania z Zachowania)
6.      W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki, płyty CD lub innego nośnika informacji, czytelnik zobowiązany jest do odkupienia takiej samej pozycji lub innej wskazanej przez bibliotekarza.
7.      Uczniowie klas III, kończący naukę w szkole zobowiązani są do przedstawienia wychowawcom tzw. „obiegówki” potwierdzającej zwrot materiałów  wypożyczonych w bibliotece
8.      Zbiory audiowizualne wypożyczane są nauczycielom do pracowni przedmiotowych
9.      Kopiowanie materiałów możliwe jest za zgodą nauczyciela bibliotekarza,                    z zachowaniem praw autorskich.
10.  Korzystający z biblioteki zobowiązani są do poszanowania zbiorów (nie należy dokonywać zakreśleń, notatek na marginesach, zaginać lub wyrywać kartek).
11.  Zasady wypożyczania darmowych podręczników określa  Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych
Zasady korzystania z czytelni
 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły i rodzice
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnik ma bezpośredni dostęp do księgozbioru podręcznego i  czasopism znajdujących się na regałach.
 4. Przed opuszczeniem czytelni, książki i czasopisma należy odnieść na wyznaczone miejsce, albo zwrócić bibliotekarzowi.
 5. Kopiowanie materiałów dozwolone jest za zgodą bibliotekarza.
 
Zasady korzystania z Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej
1.      Opiekunem ICIM jest nauczyciel bibliotekarz.
2.      Ze Szkolnego Centrum Multimedialnego mogą korzystać uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły:
o   w czasie zajęć lekcyjnych uczniowie tylko pod nadzorem nauczyciela prowadzącego zajęcia lub opiekuna ICIM
o   po lekcjach za zgodą i nadzorem opiekuna
o   przed przystąpieniem do pracy należy czytelnie wypełnić rubryki w zeszycie rejestrującym pracę przy komputerze: imię i nazwisko, klasa,  data, godzina, wyszukiwany temat.
3.      W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze może być ograniczony.
4.      Przy stanowisku komputerowym mogą maksymalnie pracować dwie osoby.
5.      Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić bibliotekarzowi bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
6.      Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
7.      Urządzenie wielofunkcyjne może obsługiwać tylko i wyłącznie bibliotekarz lub osoba wyznaczona przez bibliotekarza
8.      Zabrania się:
o   Dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem
o   Samowolnego używania w pracowni własnych dyskietek i płyt CD-R/CD-RW, DVD-R/DVD-RW
o   Instalowania własnych programów oraz komunikatorów internetowych (np. Tlen, Gadu- Gadu itp.)
o   Kopiowania oprogramowania zarówno ze sprzętu należącego do ICIM, jak również z dostępnych stron internetowych
o   Korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji
o   Używania sprzętu do gier komputerowych.
9.       Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
10.  Po zakończeniu pracy użytkownik musi pozamykać używane przez siebie pliki, zostawić swoje stanowisko posprzątane- nie wyłączać komputera.
 
11.  Za nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być pozbawiony prawa korzystania z Centrum na określony czas wskazany przez opiekuna.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in