Regulamin darmowych podręczników

Regulamin

korzystania z darmowych  podręczników,

materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych

w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

 

Rozdział I

§ 1

Przedmiot Regulaminu

1.    Niniejszy „Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych.”, zwany dalej „Regulaminem”, reguluje:

a)    zasady związane z wypożyczaniem i zapewnieniem Uczniom dostępu do podręczników lub materiałów edukacyjnych,

b)    tryb przyjęcia podręczników na stan Szkoły,

c)    postępowanie w przypadku zagubienia lub zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

2.    Każdy uczeń powinien zaznajomić się z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

3.    Udostępnianie materiałów bibliotecznych podlega rejestracji.

§ 2

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 

·         Podręcznik – podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

·         Materiał edukacyjny – materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający  postać papierową lub elektroniczną.

·         Materiał ćwiczeniowy – materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu wiadomości i umiejętności

Dotacja – dotacja celowa, o której mowa w art. 22ag ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz  z 2017 r. poz. 60

Ilekroć w regulaminie mowa o:

a.    szkole - należy przez to rozumieć – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

b.    uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny - ujętego w księdze uczniów :

1.  Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Gorzycach

c.  rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego.

 

 

Rozdział II

 

ZADANIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z DARMOWYCH PODRĘCZNIKÓW LUB MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

 

1.    Biblioteka Szkolna gromadzi podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

2.    Biblioteka nieodpłatnie:

- wypożycza uczniom podręczniki lub materiały edukacyjne, mające postać papierową lub postać elektroniczną.

3.  Dołączona do podręcznika lub materiałów edukacyjnych płyta CD stanowi integralną  część podręcznika lub materiałów edukacyjnych i należy ją zwrócić wraz z podręcznikiem lub materiałem edukacyjnym.

Rozdział III

PRZYJĘCIE PODRĘCZNIKÓW NA STAN SZKOŁY

1.    Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji zostają przekazane na stan Biblioteki na podstawie stosownego protokołu przekazania.

2.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne stanowią własność Szkoły.

3.    Podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przekazane Szkole w ramach dotacji winny być użytkowane przez okres minimum 3 lat.

 

Rozdział IV

UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW

 

§1

Użytkownicy

 

1.   Do wypożyczania podręczników lub materiałów edukacyjnych uprawnieni są wszyscy uczniowie Szkoły

 

2.    Użytkownicy Biblioteki przed rozpoczęciem korzystania ze zbiorów podlegają rejestracji na podstawie listy uczniów zamieszczonym w dzienniku lekcyjnym.

 

 

 

 

§ 2

Okres trwania wypożyczenia

1.   Wypożyczenia odbywają się: na początku każdego roku szkolnego – w ciągu 10 dni  od rozpoczęcia  roku  szkolnego,  kolejne części podręczników/materiałów edukacyjnych  

     w  ciągu 7  dni  od  dnia dostarczenia podręczników i materiałów edukacyjnych do Bi-

     blioteki.

2.    Podręczniki i materiały edukacyjne wypożyczane są na okres 10 miesięcy, termin ich zwrotu na 10 dni przed zakończeniem roku szkolnego; uczniowie przystępujący do egzaminu komisyjnego zwracają podręczniki nie później niż do końca sierpnia danego roku.

3.   Wypożyczenie   podręcznika   i   materiałów   edukacyjnych   może   nastąpić również

     w innym terminie, w trakcie danego roku szkolnego.

4.   Biblioteka  w  uzasadnionych okolicznościach ma prawo zażądać zwrotu wypożyczo -

      nych  materiałów  przed upływem ustalonego terminu: w przypadku skreślenia ucznia

      z  księgi  uczniów,  przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku innych zda -

      rzeń losowych.

 

§ 3

Procedura wypożyczania podręcznika

1.    Wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców/prawnych opiekunów z Regulaminem korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

2.    Rodzic/prawny opiekun potwierdza podpisem fakt zapoznania się z Regulaminem i wzięcie odpowiedzialności za wypożyczony dziecku podręcznik lub materiał edukacyjny /zał. nr 1/

3.    Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów  odpowiada nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

4.    Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenia biblioteki szkolnej

5.    Podręczniki na dany rok szkolny odbierają wychowawcy ze swoimi klasami w ustalonym terminie uzgodnionym pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej a wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

6.    Bibliotekarz wydaje dla całej klasy komplety podręczników lub tyle tytułów, ile ma już opracowane

7.    Za nieobecnych uczniów komplety odbiera wychowawca.

8.    Nauczyciel wychowawca sprawdza w jakim stanie są podręczniki przed oddaniem do biblioteki.

.

 

 

 

Rozdział V

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA UDOSTĘPNIANE PODRĘCZNIKI

§ 1

Obowiązki Ucznia związane z wypożyczeniem

 

1.    Przez cały okres użytkowania podręczników Uczeń zobowiązany jest do:

a.    Używania podręcznika zgodnie z jego przeznaczeniem

b.    Zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny

2.    Uczeń ma obowiązek na bieżąco dokonywać drobnych napraw do chronienia go przed zniszczeniem, bądź zagubieniem.

3.    Zabrania się dokonywania jakichkolwiek wpisów, zaznaczeń, podkreśleń i notatek (ani długopisem ani ołówkiem) w podręcznikach.

4.    Wraz z upływem terminu zwrotu Uczeń powinien uporządkować podręczniki, a następnie oddać do biblioteki szkolnej wszystkie wypożyczone podręczniki wraz z ich dodatkowym wyposażeniem (płyty, mapy, plansze, itp.).

5.    Uczniowie, którzy w trakcie roku szkolnego opuszczają szkołę muszą przedstawić wychowawcy klasy lub w sekretariacie Szkoły tzw. „obiegówkę” /zał. nr 2/ potwierdzającą oddanie podręczników.

§ 2

Uszkodzenie lub zniszczenie podręcznika lub materiału edukacyjnego

 

1.    Przez uszkodzenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się nieumyślne zabrudzenie, poplamienie, zgniecenie lub rozerwanie umożliwiające jednak dalsze ich wykorzystanie.

2.    Na żądanie bibliotekarza użytkownik, który doprowadził do uszkodzenia podręcznika jest zobowiązany do jego naprawy.

3.    Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne wady fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 

 

§ 3

Zakres odpowiedzialności

 

1.    Uczeń ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych nieujawnionych w chwili wypożyczenia.

2.     W przypadku zagubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenia, rodzice uczniów klas zobowiązani są do zwrotu kosztu zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Kwota zwrotu stanowi dochód organu prowadzącego szkołę – Urząd Gminy Gorzyce.(wpłaty na konto Urzędu Gminy Gorzyce)

3.     Cena za zgubiony/zniszczony podręcznik nie może być wyższa niż cena (brutto) zakupu z faktury.

Rozdział VI

INWENTARYZACJA

1.    Inwentaryzacja zasobów darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych Biblioteki odbywa się na zakończeniu roku szkolnego po ich odbiorze od użytkowników.

2.    Sprawozdanie przedstawiane jest Dyrektorowi Szkoły najpóźniej do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktycznych, celem uzupełnienia zasobów

Rozdział VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Uczniowie i rodzice zobowiązani są do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu i stosowania się do zawartych w nim postanowień.

2.    Bibliotekarze zobowiązani są do udostępniania uczniom i rodzicom Regulaminu na każde ich życzenie.

3.    Sprawy sporne pomiędzy nauczycielem, bibliotekarzem a użytkownikiem biblioteki rozstrzyga Dyrektor Szkoły.

4.    Organem uprawnionym do zmiany Regulaminu jest Dyrektor Szkoły.

5.    Decyzje w innych kwestiach z zakresu udostępniania podręczników lub materiałów edukacyjnych, które nie zostały ujęte w niniejszym Regulaminie, podejmuje Dyrektor Szkoły.

6.    Regulamin dostępny na stronie internetowej szkoły.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2017 roku.


ZAŁĄCZNIKI:
Oświadczenie
Karta obiegowa

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in