ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE PANDEMII

ORGANIZACJA PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W TRAKCIE PANDEMII

   Na czas trwającej pandemii SARS-CoV-2 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wprowadzone zostają nowe zasady, do których przestrzegania zobowiązane są wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej. Biblioteka wznawia swoją działalność od dnia 1 września 2020r.w godzinach 750 – 1450, od poniedziałku do piątku.

   Ze względu na bezpieczeństwo osób, czytelnia jest wyłączona z użytku oraz nie można korzystać z komputerów znajdujących się w bibliotece. Ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek oraz urządzeń aktywnych dotykiem takich jak komputer, kserokopiarka. Obowiązki czytelników: Do pomieszczenia biblioteki mogą wejść tylko uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. Zbiory biblioteczne podaje wyłącznie bibliotekarz. W przypadku samodzielnego wypożyczenia książek uczeń powinien zdezynfekować ręce.

   Użytkownicy biblioteki stosują środki ochrony osobistej zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole (przychodzą do biblioteki w maseczkach). W bibliotece szkolnej mogą przebywać maksymalnie 2 osoby ze względu na przestrzeganie wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego. W przypadku większej liczby osób chcących skorzystać z biblioteki, powinni oni oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5 -2 m. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość pomiędzy osobami minimum 1,5m (rekomendowana jest odległość 2 m). Zaleca się, aby użytkownicy nie przekraczali wyznaczonych linii (oznakowanie na podłodze).

   Wypożyczanie i zwrot książek przez uczniów klas I-III na przerwach, w określony dzień tygodnia, raz w tygodniu (wg. harmonogramu). Lektury uczniowie mogą wypożyczać podczas lekcji za zgodą nauczyciela.(uczniowie przychodzą wtedy do biblioteki pojedynczo). Wypożyczanie i zwrot książek przez uczniów klas IV – VIII na przerwach, w każdy dzień tygodnia, w godzinach pracy biblioteki. Natomiast wypożyczenie lektur może odbywać się także na lekcji – tylko za zgodą nauczyciela(uczniowie przychodzą do biblioteki pojedynczo). Obowiązuje zasada niezamieniania się wypożyczonymi zbiorami. To samo dotyczy podręczników.

   Obowiązki bibliotekarzy: Bibliotekarze bezpośrednio obsługujący użytkowników biblioteki są zobowiązani do stosowania zasad profilaktyki zdrowotnej, dezynfekowania rąk lub zakładania jednorazowych rękawiczek ochronnych. Książki oraz inne materiały biblioteczne zwracane przez czytelników są oznakowane datą zwrotu, odłożone w odrębne miejsce oraz poddane 2–dniowej kwarantannie (zgodnie z wytycznymi MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.) W czasie przerwy bibliotekarze prowadzą prace porządkowe – wietrzą salę, przecierają powierzchnie płaskie.

   Działanie biblioteki Biblioteka podejmuje inicjatywy skierowane do czytelników, które ułatwiają im dostęp do kultury, wiedzy i informacji. Prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną i kulturalną. Nauczyciele bibliotekarze są w kontakcie z czytelnikami, proponują różne formy aktywności w różnorodnych formach. Nauczyciele bibliotekarze współpracują z pozostałymi nauczycielami, aby wspomagać proces dydaktyczny.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in