Biblioteka

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA

 • Napisane przez  Halina Sadrakuła
 • Dział: Biblioteka
 • Czytany 1257 razy

Biblioteka szkolna realizuje Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

 

             Przyznana dotacja celowa na zakup książek wynosi 15 tys zł

PRIORYTET 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”:

Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Priorytet 3 w „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa” jest realizowany jako program wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

PODSTAWA PRAWNA

·         90u ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2004.256.2572 j.t. ze zmianami);

·         uchwała nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”;

·         rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016 – 2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz.U. poz. 1667)

 

CEL PROGRAMU

Cel Główny – Priorytet 3:

Uatrakcyjnienie księgozbiorów bibliotek szkolnych i pedagogicznych oraz wzmocnienie potencjału i roli bibliotek szkolnych i pedagogicznych.

 

Cele szczegółowe:

1.     Zwiększenie atrakcyjności oferty bibliotek szkolnych i pedagogicznych przez zwiększenie udziału nowości wydawniczych w zbiorach bibliotek;

2.     Wzrost dostępności książek w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych;

3.     Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a bibliotekami publicznymi i bibliotekami pedagogicznymi.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

Program, w tym Priorytet 3 będzie realizowany w latach 2016 – 2020.

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU

1.     Zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego;

2.     Popularyzowanie regularnego czytelnictwa wśród uczniów – także w okresie ferii letnich i zimowych;

3.     Współpraca bibliotek szkolnych z bibliotekami publicznymi oraz bibliotekami pedagogicznymi w celu lepszej realizacji zadań tych instytucji, m.in. poprzez organizowanie wydarzeń czytelniczych;

4.     Zakup książek w celu wzbogacenia zasobów biblioteki pedagogicznej o pozycje będące przedmiotem zainteresowania nauczycieli, w szczególności z zakresu literatury pedagogicznej i metodycznej, wspierającej promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.

 

      Informacje o formach realizacji programu będą zamieszczane na szkolnej stronie internetowej.

Termin realizacji programu, obowiązujący naszą szkołę upływa 31.12.2017 r.

W  ramach programu ruszamy z pierwszą  akcją pod hasłem  „ Młodzież czyta”

·         16-17-18 maja zaproponuj tytuły, autorów, serie wydawnicze do naszego zamówienia - w bibliotece znajduje się skrzynka życzeń czytelniczych, do której możesz wrzucać swoje propozycje.

 

·          od 12 czerwca akcja „ Wypożycz książkę na wakacje”- uczniowie mogą wypożyczyć książkę na wakacje sobie, a także swoim rodzicom.

·          akcja „Harcerze czytają dzieciom”- czytanie książek przez harcerzy ze szkolnego hufca.

 

·          5- 9 czerwca  odbędzie się akcja „Czytanie na trawie” w ramach XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom pod hasłem „Czytanie zbliża”.

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej!

Ostatnio zmienianyczwartek, 18 maj 2017 11:31

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in