Regulamin samorządu

Regulamin samorządu


Wstęp

Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy pełnoprawni uczniowie szkoły. Samorząd działa w oparciu 
o prawa (art. 55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. – Dz. U. nr 95, poz. 425 
z późniejszymi zmianami) oraz zasady niniejszego regulaminu, który nie może być sprzeczny ze 
statutem szkoły. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Działalność 
samorządu wspierają i nadzorują opiekunowie tj. nauczyciele rekomendowani przez uczniów.


§1

Przepisy ogólne (Zasady funkcjonowania SU)
1. Samorząd Uczniowski Gimnazjum jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów Gimnazjum. 
Stanowi on zorganizowaną formę samodzielnych poczynań uczniów, łączy społeczność 
uczniowską, budzi poczucie wspólnoty, zaspokaja potrzeby uczniów
2. Samorząd Uczniowski Gimnazjum współpracuje z Dyrekcją Gimnazjum, Radą Pedagogiczną, 
Radą Rodziców.
3. Członkowie Samorządu Gimnazjum w swoich klasach reprezentują Samorząd i współpracują 
z wychowawcami.
4. Samorząd podejmuje ważne decyzje w porozumieniu z Dyrekcją Gimnazjum i Radą 
Pedagogiczną.
5. Działalność Samorządu Gimnazjum musi być zgodna ze Statutem Gimnazjum.
6. Samorząd Gimnazjum powinien być informowany przez inne organy Gimnazjum o podjętych 
przez nie ważnych decyzjach, które dotyczą wszystkich uczniów Gimnazjum.
7. Samorząd Gimnazjum posiada własną gazetkę i zakładkę na szkolnej stronie internetowej. 
Wszyscy członkowie Samorządu winni dbać o ich stan i wygląd.
8. Samorząd ma na terenie szkoły własną reprezentację.
9. Radę Samorządu Uczniowskiego tworzą:
1) Przewodniczący;
2) Zastępca Przewodniczącego;
3) Sekretarze
4) Skarbnicy
5) Członkowie (przewodniczący poszczególnych oddziałów klasowych)§2

Przewodniczący Samorządu Gimnazjum
1. Do obowiązków przewodniczącego Samorządu Gimnazjum należą:
1) reprezentowanie społeczności uczniowskiej Gimnazjum na wszystkich uroczystościach 
i imprezach szkolnych;
2) przewodniczenie sesjom Samorządu Gimnazjum;
3) nadzorowanie – w porozumieniu z opiekunami SU - realizacji decyzji podjętych przez 
Samorząd Gimnazjum na sesjach;4) utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrektorem Gimnazjum i innymi członkami Rady 
Pedagogicznej: wzorowa współpraca z nauczycielami w trosce o dobro uczniów 
i szkoły;
5) informowanie Dyrektora Gimnazjum i grona pedagogicznego o ważnych dla całej 
społeczności Gimnazjum postanowieniach lub wnioskach Samorządu Gimnazjum;
6) animowanie działań wychodzących poza podstawowe obowiązki ucznia tzn. udział 
w konkursach, rozwijanie swoich zainteresowań, dbanie o dobre imię szkoły;
7) przygotowanie na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego sprawozdań 
z działalności Samorządu, które zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej 
i które zostaną wpisane do protokołu jej obrad;
8) przygotowanie i przedstawienie końcowego sprawozdania z działalności Samorządu 
Gimnazjum, któremu przewodniczył oraz złożenie go wraz z wszystkimi dokumentami 
Samorządu na ręce przewodniczącego nowego Samorządu na wspólnej sesji obu 
Samorządów;
9) podejmowanie działań zmierzających do angażowania uczniów w osiąganie sukcesów 
handlowych, kulturalnych i sportowych.
2. Przewodniczący Samorządu Gimnazjum ma prawo:
1) zlecanie do wykonania innym członkom Samorządu różne zadania w ramach prac 
Samorządu;
2) w porozumieniu z opiekunem złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka 
Samorządu.
§3

Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum
Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum w razie nieobecności lub niemożności 
sprawowania funkcji przez przewodniczącego Samorządu przejmuje wszystkie jego obowiązki 
i posiada wszystkie jego prawa. Zastępca przewodniczącego Samorządu Gimnazjum przejmuje 
w razie konieczności obowiązki innych członków Samorządu, tj. sekretarza, skarbnika lub członka 
Samorządu, któremu została powierzona realizacja decyzji Samorządu.
§4

Sekretarz Samorządu Gimnazjum
Sekretarz Samorządu Gimnazjum prowadzi na zebraniach Samorządu protokoły, przygotowuje, 
gromadzi i przechowuje dokumenty Samorządu oraz opiekuje się archiwaliami Samorządu.§5

Inni członkowie Samorządu Gimnazjum
Inni członkowie Samorządu Gimnazjum mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach, brać aktywny 
udział w pracach Samorządu i realizować powierzone im zadania w zgodzie z decyzjami Samorządu.§6

Opiekun Samorządu Gimnazjum
1. Do obowiązków opiekuna Samorządu Gimnazjum należą:
1) zapoznanie wszystkich członków Samorządu z ich obowiązkami i prawami zawartymi 
w Regulaminie Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum ;
2) nadzorowanie prac Samorządu;3) służenie Samorządowi radą i pomocą we wszystkich przedsięwzięciach;
4) obecność na wszystkich sesjach Samorządu Gimnazjum.
2. Opiekun Samorządu Gimnazjum ma prawo:
1) zwołać Samorząd na sesję i w razie konieczności jej przewodniczyć;
2) wpisać w razie konieczności pochwały lub uwagi do dzienników wychowawczych 
w imieniu Samorządu w sprawach nad którymi ten sprawuje opiekę lub nadzór;
3) złożyć na sesji wniosek o zawieszenie w prawach członka Samorządu.
3. W razie potrzeby opiekun Samorządu Gimnazjum jest łącznikiem i mediatorem pomiędzy 
Samorządem a wszystkimi innymi organami Gimnazjum i ich członkami.§7

Wybory przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego
1. W wyborach Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego startować mogą wszystkie chętne 
osoby, które spełniają poniższe kryteria:
1) uczeń nie może mieć oceny z zachowania niższej niż dobra;
2) nie może powtarzać klasy
3) jego zachowanie, wygląd i zaangażowanie w pracę na rzecz Gimnazjum stanowią wzór 
do naśladowania dla pozostałych uczniów, a nadrzędnym celem jego działań jest dobro 
uczniów i szkoły.
2. Przewodniczący SU jest wybierany w tajnym, powszechnym głosowaniu przy frekwencji 75% 
uczniów.
3. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wyznaczany jest przez Dyrektora Szkoły na wniosek 
Samorządu Uczniowskiego.
4. We wrześniu każdego roku szkolnego wszyscy wychowawcy przeprowadzają w klasach 
wybory do Samorządu Klasowego. Wybrani uczniowie wchodzą automatycznie w skład 
Samorządu Uczniowskiego.
5. Na pierwszym posiedzeniu SU dokonuje się wyboru członków poszczególnych sekcji 
w porozumieniu z Opiekunami SU.
6. Kadencja Samorządu trwa jeden rok.§8

Sesje Samorządu Gimnazjum
1. Samorząd Gimnazjum zbiera się na Sesje zwyczajne przynajmniej raz w miesiącu.
2. Samorząd Gimnazjum zbiera się na Sesje nadzwyczajne w każdym terminie, jeśli tylko zajdzie 
taka potrzeba.
3. Sesję Samorządu Gimnazjum zwołuje przewodniczący Samorządu, jego zastępca lub opiekun 
Samorządu.
4. Obecność członków Samorządu Gimnazjum na sesji jest obowiązkowa. Nieobecność musi 
być usprawiedliwiona przed opiekunami Samorządu.
5. Sesji Samorządu Gimnazjum przewodniczy przewodniczący Samorządu lub osoba przez 
niego wyznaczona. W razie konieczności sesji może przewodniczyć opiekun Samorządu.
6. Obrady sesji Samorządu Gimnazjum odbywają się za zamkniętymi drzwiami.7. Uchwalone w czasie obrad wnioski zostają przez przewodniczącego Samorządu lub w imieniu 
Samorządu przez opiekuna Samorządu niezwłocznie przedstawione Dyrektorowi Gimnazjum 
lub Radzie Pedagogicznej do rozpatrzenia. Jeśli wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie 
będą one podane do publicznej wiadomości na gazetce SU i stronie internetowej szkoły.
8. Decyzje podjęte przez Samorząd podawane s ą do publicznej wiadomości w formie 
ogłoszenia na gazetce i szkolnej stronie internetowej.
9. Sekretarz Samorządu Gimnazjum prowadzi protokół obrad.
10. Protokół jest ważny i ma moc obowiązującą, jeśli został podpisany przez sekretarza i opiekuna 
Samorządu. Nieobecni członkowie Samorządu mają obowiązek zapoznania się z protokołem 
sesji, którą opuścili.
11. Na sesjach Samorządu Gimnazjum członkowie Samorządu głosują w imieniu swoich klas.
12. Na sesjach Samorząd Gimnazjum podejmuje decyzje:
1) większością 2/3 głosów w sprawach dotyczących: finansów Samorządu, konkursów 
organizowanych przez Samorząd, poprawek do Regulaminu Samorządu 
Uczniowskiego Gimnazjum, wydawania opinii o nauczycielu przy ocenie jego pracy 
przez Dyrektora Gimnazjum, oraz zawieszenia w prawach członka Samorządu;
2) zwykłą większością głosów we wszystkich innych sprawach.§9

Zawieszenie w prawach członka Rady Samorządu Gimnazjum
1. Członek Rady Samorządu Gimnazjum zostaje zawieszony w prawach, jeśli notorycznie 
całkowicie lekceważy powierzone mu obowiązki lub gdy otrzymał upomnienie lub naganę 
Dyrektora Gimnazjum. Decyzję o zawieszeniu członka Rady Samorządu w prawach 
w przypadku notorycznego i całkowitego lekceważenia powierzonych mu obowiązków 
podejmuje Samorząd większością 2/3 głosów na wniosek przewodniczącego Samorządu 
w porozumieniu z opiekunem SU lub opiekuna Samorządu. W przypadku otrzymania 
upomnienia lub nagany Dyrektora Gimnazjum przez członka Samorządu zostaje on 
zawieszony w prawach od razu.
2. Miejsce zawieszonego członka Rady Samorządu Gimnazjum zajmie wybrana przez klasę 
osoba, którą reprezentuje zawieszony. W przypadku, gdy któryś z członków Rady Samorządu 
Uczniowskiego nie może pełnić swych funkcji lub został zawieszony w prawach, Samorząd 
zbierze się niezwłocznie w celu dokonania wyboru spośród swego grona.


§10

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Gimnazjum wchodzi w życie z dniem 30 września 2015 roku.


§11

Załączniki
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na każdy rok szkolny stanowi załącznik o niniejszego 
regulaminu.

O szkole

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Szkoła Podstawowa

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Gimnazjum

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Koła naukowe

 • Historia
 • Patron szkoły
 • Aktualności
 • Wydarzenia
 • Informacje o szkole
 • Nauczyciele
 • Sport
 • Biblioteka
 • Fakty i statystyki
 • Media społecznościowe
 • Kontakt

Życie w szkole

 • Kalendarium
 • Z życia uczniów
 • Dla uczniów
 • Dla rodziców

Log in